användarvillkor

Allmänna affärsvillkor för rumsförmedlingen på kurortsförvaltningen i Sellin/Rügen

Kurortsförvaltningen uppträder som förmedlare, avtalsparter är därefter gästen och uthyraren.

1. Resebokning/bokningsbekräftelse
Grundbestämmelserna i BGB §§ 675 (agenturavtal) och §§ 535 BGB (uthyrning) gäller. Med din resebokning förbinder du dig till slutförande av reseavtalet. Boendeavtalet gäller som slutet, så snart som semesterobjektet tillhandahållits till gästen genom en bokningsbekräftelse via e-post, fax eller post, eller vid kortfristig bokning även muntligt eller via telefon.

2. Tillhandahållande av semesterobjektet
Omfattningen av den kontrakterade uppgörelsen framkommer av uthyrarens tjänstebeskrivning. Uthyraren överlåter de i bokningsavtalet nämnda utrymmena till hyresgästen för enskilt bruk. Andra personer får endast inkluderas med uthyrarens samtycke. Husdjur får endast medföras om det anges i bokningsbekräftelsen. Det reserverade semesterobjektet står till ditt förfogande på ankomstdagen från 14:00 och på avresedagen fram till 10:00. Skulle tillhandahållande av hyresobjektet vara möjligt först från 18:00 ger detta inte rätt till ersättningsanspråk.

3. Deposition/betalning
Med bokningen ska samtidigt en deposition av anvisad storlek lämnas inom 7 dagar. Om inte annat överenskommits, ska resterande belopp betalas 28 dagar före resans början utan ytterligare uppmaning. Vid resebokning från 30 dagar före resans början ska hela resans pris betalas omedelbart vid mottagandet av bokningsbekräftelsen.

4. Avbokning från hyresgästens sida
I princip kan gästen avboka när som helst före resans början. Det rekommenderas att avbokningen meddelas skriftligen. Avbokningen träder i kraft när uthyraren tar emot avbokningsmeddelandet. Uthyraren är berättigad till en skälig ersättning med hänsyn till de vanligen insparade kostnaderna och möjlig vidareuthyrning. Storleken på det ersättningsbelopp som ska betalas är till stor del beroende på tidpunkten då den respektive uthyraren tagit emot avbokningsmeddelandet. Uthyraren har rätt att ta ut en avbokningsavgift, såvida ingen ersättningshyresgäst hittats av resenären. Följande procentsatser av hyrespriset kommer att fastställas som kompensation: Vid avbokningar ska depositionsbeloppet i varje fall betalas för förmedlarens insatser (11,9 % av resans pris, minst 30,00 EURO).
för rumsobjekt (hotell, pensionat, privatrum, etc.): fram till 30 dagar före resans början 11,9 %; från 29 till 11 dagar före resans början 50 %; från 10 dagar före resans början 80 % av resans pris.
för alla semestervånings- och husobjekt: fram till 45 dagar före resans början 11,9%; fram till 35 dagar före resans början 50 %; från 34 dagar före resans början 80 % av resans pris.
På dagen för resans början ska hela räkningsbeloppet betalas. Vid avbokning och utebliven ankomst återbetalas inte det förbetalda räkningsbeloppet.

5. Reseavbokningsförsäkring
Vi rekommenderar dig att teckna en reseavbokningsförsäkring, som du får med bokningsbekräftelsen. Denna är inte inkluderad i resans pris.

6. Avbokning från uthyrarens sida
Uthyraren har rätt att annullera avtalet utan uppsägningstid om gästen antingen betydligt stör genomförandet av resan eller bryter mot avtalet. Om detta sker kan inte uthyraren förväntas hålla sig till avtalet.

7. Gästens skyldigheter/Garanti
Eventuella defekter ska omedelbart meddelas uthyraren i syfte att åtgärda dem. Förutsättning för att göra gällande eventuella anspråk är att reklamationer omedelbart meddelas till uthyraren och dokumenteras.
Förmedlingsbyråer är inte behöriga att göra rättsligt bindande deklarationer eller erkänna anspråk.

8. Lokalskatt
Lokalskattebelopp är inte inkluderade i resans pris! För vistelsen ska lokalskattesatsen för den respektive ansvariga kommunen betalas.

9. Ogiltighet av enskilda bestämmelser
Skulle någon av ovanstående bestämmelser bli ogiltiga, så behåller de övriga bestämmelserna sin giltighet och avtalets giltighet förblir oförändrad.

10. Jurisdiktion
Jurisdiktionen är ägarens bosättningsort.

11. Erkännande av användarvillkoren
Efter mottagande av bokningsbekräftelsen gäller avtalet som slutet och användarvillkoren erkänns därmed.