OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE AGB

Ogólne warunki handlowe dotyczące pośrednictwa kierownictwa kurortu Sellin/ Rugia w wynajęciu pokoju

Kierownictwo kurortu pełni funkcję pośrednika, stronami umowy są natomiast Gość oraz Wynajmujący.

1. Potwierdzenie wyjazdu/ Potwierdzenie rezerwacji
Obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego BGB §§ 675 (Umowa zlecenie) oraz §§ 535 BGB (Wynajem). Dokonanie przez Państwa potwierdzenia wyjazdu jest wiążące dla zawarcia przez Państwa umowy wyjazdu. Umowę zakwaterowania uważa się za zawartą z chwilą przyznania Gościowi obiektu wypoczynkowego za pośrednictwem potwierdzenia rezerwacji wysłanej pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną, lub w przypadku potwierdzenia wyjazdu krótkoterminowego również informacji ustnej/ telefonicznej o przekazaniu tego obiektu do dyspozycji Gościowi.

2. Przekazanie obiektu wypoczynkowego do dyspozycji
Zakres postanowień umowy wynika z opisu usługi świadczonej przez Wynajmującego. Wynajmujący przekazuje na rzecz Najemcy wymienione w umowie rezerwacji pomieszczenia na jego wyłączny użytek. Obecność dodatkowych osób możliwa jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Obecność zwierzęcia domowego możliwa jest wyłącznie pod warunkiem, jeżeli fakt ten został zgłoszony w potwierdzeniu rezerwacji. Zarezerwowany obiekt wypoczynkowy zostaje Państwu udostępniony w dniu przyjazdu od godziny 14:00 do dnia wyjazdu do godziny 10:00. W przypadku, gdy przekazanie obiektu wypoczynkowego nie jest możliwe wcześniej, niż od godziny 18:00, nie uprawnia to do roszeń z tytułu odszkodowania.

3. Zaliczka/ Zapłata
Wraz z zamówieniem powstaje obowiązek uiszczenia zaliczki we wskazanej wysokości w ciągu 7 dni . Jeżeli nie postanowiono inaczej, pozostałą część kwoty należy uregulować na 28 dni przed wyjazdem bez ponownego wezwania do zapłaty. W przypadku potwierdzenia wyjazdu w czasie od 30 dni przed wyjazdem, należy pokryć koszt wyjazdu w pełnej kwocie, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

4. Odstąpienie od umowy przez Najemcę
Zasadniczo Gościowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu. Zaleca się, aby odstąpienie takie wyrazić na piśmie. Odstąpienie następuje z chwilą otrzymania przez Wynajmującego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wynajmujący ma prawo domagać się zapłaty odszkodowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zazwyczaj zaoszczędzonych kosztów i możliwości wynajmu innym osobom. Wysokość kwoty odszkodowania zależy od terminu otrzymania przez Wynajmującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wynajmujący ma prawo naliczyć opłatę zryczałtowaną z tytułu odstąpieniu od umowy, jeżeli osoba dokonująca odstąpienia nie zapewni na swoje miejsce innego Najemcy. Określa się następujące stawki procentowe ceny najmu w ramach odszkodowania: w przypadku anulowania należy każdorazowo uiścić zaliczkę z tytułu poczynionych przez Wynajmującego starań (11,9 % ceny wyjazdu, co najmniej 30,00 EUR).
za obiekty znajdujące się w strefie pokoju (hotele, pensjonaty, kwatery prywatne etc.): do 30 dni przed wyjazdem 11,9%; od 29. do 11 dnia przed wyjazdem 50%; od 10 dnia przed wyjazdem 80% ceny wyjazdu.
za wszelkie obiekty w mieszkaniach i strefie domów wypoczynkowych: do 45 dni przed wyjazdem 11,9%; do 35 dni przed wyjazdem 50%; od 34 dni przed wyjazdem 80% ceny wyjazdu.
W dniu wyjazdu należy uregulować koszt wyjazdu w pełnej kwocie, jak na fakturze. W przypadku anulowania i rezygnacji z przyjazdu nie zostaną zwrócone dotychczas zapłacone koszty.

5. Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu
Zalecamy, aby dla własnego bezpieczeństwa zawarli Państwo umowę ubezpieczeniową od rezygnacji z wyjazdu, którą otrzymają Państwo wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Cena wyjazdu nie pokrywa ubezpieczenia.

6. Odstąpienie od umowy przez Wynajmującego
Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli po stronie Gościa doszło do rażącego naruszenia warunków przeprowadzenia wyjazdu lub gdy zachowuje się on w sposób wskazujący na naruszenie postanowień umowy. W przypadku, gdy Wynajmujący tego nie uczyni, umowa obowiązuje nadal.

7. Obowiązek współpracy ze strony Gościa/ Gwarancja
Powstałe uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu w celu ich usunięcia. Uznanie ewentualnych roszczeń nastąpi pod warunkiem, że reklamacje zostaną przedstawione Wynajmującemu i zaprotokołowane niezwłocznie po wykryciu usterek.
Agencje pośredniczące nie są uprawione do wydawania wiążących oświadczeń lub uznawania roszczeń.

8. Taksa uzdrowiskowa
Cena wyjazdu nie pokrywa taksy uzdrowiskowej! Za pobyt należy uiścić taksę uzdrowiskową zgodnie z postanowieniem danej gminy.

9. Klauzula salwatoryjna
W przypadku, gdy obowiązujące postanowienia okażą się nieskuteczne, pozostałe postanowienia obowiązują nadal, a umowa pozostaje w mocy.

10. Właściwość sądu
Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania Właściciela.

11. Uznanie Ogólnych Warunków Handlowych AGB
Z chwilą otrzymania potwierdzenia rezerwacji umowę uważa się za zawartą i uznaje się Ogólne Warunki Handlowe AGB.